Informatie ondergrondse containers, inloopavonden en informatiebus

Hieronder ziet u een overzicht van alle gemeenten in Rivierenland. Per gemeente kunt u alle informatie vinden over de plaatsen van de ondergrondse containers en een overzicht van alle data van de inloopavonden en de informatiebus die u kunt bezoeken. Klik op het logo van uw gemeente voor alle informatie.

De plaatsen van de ondergrondse containers zijn zeer zorgvuldig gekozen en we hebben goed gekeken naar de bereikbaarheid voor u en de inzamelwagens, de veiligheid en de ligging van kabels en leidingen in de grond. Onderaan deze pagina leest u meer over alle eisen waaraan de plaatsen voor de ondergrondse containers moeten voldoen en het proces wat u van ons kunt verwachten.

Richtlijnen voor het plaatsen van containers
Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Avri op 19 april 2018.

Bekijk de richtlijnen

 1. Zoveel mogelijk overlast voorkomen voor aangrenzende percelen.
  Risico op schade aan de omgeving tijdens het laden en lossen zoveel mogelijk beperken.
  Moet veilig bereikbaar zijn.
 2. Minimaal 3 meter vanaf de gevel van de woning.
  Bij een blinde muur kan hiervan worden afgeweken, in dit geval is de afstand bij voorkeur 2 meter.  De afstand tot de erfgrens bedraagt minimaal 2 meter.
 3. Bij voorkeur niet voor een deur of onder een raam/ balkon van een woonhuis
  Bij voorkeur niet aan de zuid-westzijde van tuinen i.v.m. overheersende windrichting.
 4. Horizontale afstand van de container tot een balkon of galerij:
  bij voorkeur minimaal 3 meter.
 5. Goed bereikbaar vanuit de aangewezen woningen.
  Geen obstakels op de toeleidende paden
  Rekening houden met rolstoel- en rollatorgebruikers.
  Oprit bij een trottoir moet minimaal 1,5 meter breed zijn
 6. Om oneigenlijk gebruik (bijv. parkeren) op of direct nabij de container te voorkomen kunnen voorzieningen worden aangebracht, in de vorm van paaltjes, kattenruggen e.d.
 7. Plaatsing bij voorkeur op gemeentegrond.
  De opstelplaats voor het inzamelvoertuig moet veilig en verkeerstechnisch verantwoord zijn.
 8. Om de container leeg te kunnen maken mag de afstand vanaf de zijkant van het inzamelvoertuig tot het hart van de container niet meer dan 5 meter zijn.
 9. Tussen de container en het inzamelvoertuig mag geen fietspad liggen.
 10. De containers staan bij voorkeur niet in beeldbepalend openbaar groen.
  In de buurt van bomen wordt rekening gehouden met de verwachte groei van de boom.
 11. De containers moeten bij voorkeur aan een openbare weg liggen omdat de container bij voorkeur vanaf de openbare weg wordt opgepakt en geleegd.
 12. Achteruit rijden door het inzamelvoertuig moet zoveel mogelijk worden vermeden.
  Dit in het kader van de bereikbaarheid en veiligheid voor het voertuig en de omgeving.
 13. Om de container(s) goed leeg te kunnen maken, mag ervoor/naast niet worden geparkeerd.
  Als het nodig is wordt daarvoor een verkeersbesluit genomen of een parkeerverbod ingesteld.
  Het inzamelvoertuig is ca. 10 meter lang en 2,5 meter breed.
 14. Er wordt gestreefd naar een maximale loopafstand van rond 250 meter, gemeten vanaf de erfgrens.
  In bijzondere gevallen kan hier van worden afgeweken. Bijv. vanwege:
  a. Techniek (kabels en leidingen in de grond);
  b. Bereikbaarheid en veiligheid van de locatie voor inzamelvoertuigen, medewerkers en inwoners;
  c. Route-efficiency en doelmatigheid: het is kostbaar om  voor een klein aantal woningen een extra container te plaatsen;
  d. Op  verzoek van bewoners.
 15. Onder de containerlocaties mogen geen kabels, leidingen en rioleringen liggen. Het verleggen van kabels en leidingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Pas als er geen alternatieve locatie beschikbaar is worden kabels of leidingen verlegd.
 16. Het inzamelvoertuig mag de container niet over geparkeerde auto’s takelen.
 17. Het straatwerk rondom de container moet egaal en afwaterend zijn zodat er geen plassen blijven staan.
 18. Rondom het loopvlak om de container moet minimaal een hele stoeptegel geplaatst kunnen worden.
 19. In historische kernen wordt rekening gehouden met gezichtsbepalende objecten zoals monumenten, beschermd dorpsgezicht, archeologische objecten, gebouwen.

Proces voorgestelde plaatsen ondergrondse containers

Bekijk het proces

Uw gemeente en Avri gaan met u in gesprek over de voorgestelde locaties voor de containers. Iedereen wordt per brief geïnformeerd over de locaties en uitgenodigd voor een inloopavond in zijn of haar gemeente. Elke gemeente bepaalt zelf hoeveel avonden er voor haar inwoners georganiseerd gaan worden. Op de avonden kunnen er vragen worden gesteld aan bestuurders, medewerkers van de gemeente en medewerkers van Avri. Ook krijgt iedereen de mogelijkheid om schriftelijk opmerkingen in te leveren over de containerlocaties.

Per gemeente worden na afloop van de avonden de opmerkingen van de bewoners over de locaties van de containers in een vergadering besproken door de gemeenten en Avri. De keuze voor de voorlopige locaties worden dan nogmaals serieus bekeken. Als er goede argumenten zijn en/of veel bezwaren tegen een bepaalde locatie, dan wordt gekeken of een locatie kan worden aangepast. Dat lukt niet altijd bijvoorbeeld omdat een andere locatie niet beter geschikt is, maar waar mogelijk wordt er met de inwoners meegedacht.

Iedereen ontvangt daarna zo snel mogelijk een brief met daarin het besluit over de definitieve locatie. Dat kan dezelfde locatie zijn als de voorgestelde locatie, maar het kan dus ook om een aangepaste locatie gaan. Tegen het besluit kunnen inwoners die dat willen, een bezwaarschrift indienen. In de brief met daarin het besluit wordt uitgelegd hoe een bezwaarschrift kan worden ingediend. Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet automatisch in dat een container niet wordt geplaatst. Als later blijkt dat er terecht bezwaar is aangetekend tegen een locatie en de locatie daardoor moet veranderen, dan wordt de container verwijderd.

Afval scheiden, heel gewoon

is de nieuwe manier van afval aanbieden van Avri voor alle inwoners van de gemeentes Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel.

Aanmelden voor nieuwsbrief
Aanmelden
Contact Avri

Meersteeg 15, Geldermalsen
Postbus 290
4190 CG Geldermalsen

(0345) 58 53 53
Bereikbaar ma t/m vrij
08.00 tot 17.00 uur
www.avri.nl